ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

بازدید رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از قسمت‌های اداری ستاد دیه استان

رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت امناء ستاد دیه خراسان رضوی از قسمت‌های اداری ستاد دیه استان بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه خراسان رضوی، جناب آقای صادقی رئیس کل دادگستری استان به همراه دیگر اعضاء هیئت امناء، ضمن بازدید از قسمت‌های اداری این ستاد، با کارکنان ستاد دیه استان گفت‌وگو کرد.

انتخاب رنگ