ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند خراسان رضوی

خبر

نشست هیئت امناء ستاد دیه استان برگزار شد

نشست هیئت امناء ستاد دیه خراسان رضوی، دوشنبه 19 آذرماه با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان، در این نشست، پرونده 26 مددجوی مشمول بررسی گردید و درخصوص مساعدت به آن‌ها تصمیم‌گیری شد.
در ابتدای نشست گزارشی از نتیجه حسابرسی عملکرد سال 96 نمایندگی ستاد دیه استان توسط آقای حمیدزاده مدیر امور مالی ستاد دیه قرائت شد.

انتخاب رنگ